Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Smluvní zastoupení podnikatele při právním jednání
vložila 11.4.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Smluvní zastoupení podnikatele při právním jednání

Základem pro vznik smluvního zastoupení podnikatele je smlouva o zastoupení, v níž si strany ujednají rozsah oprávnění. Jedná se tedy o dohodu mezi zastupovaným a zástupcem. V některých případech postačuje formální plná moc, tedy jednostranné jednání zmocnitele, a to zejména pro ochranu dobré víry třetí osoby. Plná moc může být sjednána jak písemně, tak ústně. O ústní formě plné moci může zmocnitel uvažovat výhradně v případě takového právního jednání, u něhož zákon nevyžaduje písemnou formu, např. kupní smlouva o prodeji věci movité. Zmocnitel potom musí udělení plné moci oznámit kromě zmocněnce i osobě, s níž má v plánu právně jednat. Písemná plná moc musí mít stanovený okruh záležitostí, na které se vztahuje, případně konkrétní právní úkony, které může zmocněnec za zmocnitele konat.

Zvláštním typem zastoupení je prokura podle § 450 občanského zákoníku, tedy zmocnění prokuristy (fyzické osoby) podnikatelem ke všem právním jednáním spojených s provozem podniku. Prokura zahrnuje i ta právní jednání, pro která by jinak byla vyžadována plná moc. Na rozdíl od plné moci není prokurista oprávněn přenést prokuru na někoho jiného a není nutné zmocňovací listinu k prokuře předkládat při jednání s třetími osobami.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také