O ženách, které dělají to, co milují
Hledáme podnikavou ženu roku 2018! 10 z vás získá 10.000 Kč na podporu malého podnikání!
vložila 30.11.0001
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Hledáme podnikavou ženu roku 2018! 10 z vás získá 10.000 Kč na podporu malého podnikání!

V roce 2018 vyhlásíme již počtvrté ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Raiffeisenbank a platformou ŽENY s.r.o. Grantový program PODNIKAVÁ ŽENA ROKU! Deset nejlepších z vás získá 10.000 Kč na rozvoj svého malého podnikání.

Registrovat se můžete TADY již nyní. Nezapomeňte prosím vyplnit váš podnikatelský příběh.

Hlavním cílem udílení Grantového programu „PODNIKAVÁ ŽENA ROKU“ je ocenění práce malých podnikatelek podnikajících na území České republiky a zviditelnění jejich schopnosti, samostatnosti a kvality jejich podnikání s důrazem na obnovování řemesel, tradic a zkvalitňování služeb.

Kandidátky se mohou do Grantového programu hlásit samy a nebo je může nominovat veřejnost na základě vyhlášené výzvy na dostupných kanálech AMSP ČR a ŽENY s.r.o. nebo emailu info@podnikavazena.cz. Přihlášení do grantového programu probíhá přes REGISTRACI. Klíčovou informací je popis podnikatelského příběhu. Registrací a popisem podnikatelského příběhu nám pomůžete postupně vybrat ty nejlepší podnikavé ženy, se kterými děláme průběžně rozhovory na podporu podnikání do kategorie PODNIKAVÁ ŽENA a Ženy, které inspirují

Vyhlašovatelé Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a ŽENY s.r.o. za podpory Raiffeisenbank.

 

Podmínky nominace 

Nominovaná: 

 • se osobně podílí na úspěšnosti a rozvoji svého podnikání,
 • svou podnikatelskou činností se živí, 
 • musí podnikat jako OSVČ nebo právnická osoba (dále jen PO), 
 • podniká minimálně 6 měsíců a nemá zaměstnance nebo zaměstnává maximálně 3 osoby, 
 • nestala se jednou z deseti finalistek žádného předchozího ročníku,  
 • pokud podniká jako PO, musí být většinovou majitelkou společnosti,
 • je starší 18ti let,
 • nemusí být občanem České republiky, ale místo podnikání je ČR,  
 • nesmí být v konkurzu nebo na ni nesmí být uvalena nucená správa na žádný podnikatelský subjekt s osobní účastí,
 • musí být podle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.

 

Časový harmonogram

 • do 18. srpna 2018: přijímání nominací
 • do září 2018: výběr 20 kandidátek porotou do užšího hlasování
 • Hlasování veřejnosti a výběr 10ti vítězek, které obdrží cenu na slavnostním vyhlášení - 8. – 30. 9. 
 • Závěrečný galavečer proběhne 10. října 2018 v hotelu Ambassador

Porota

 • Zástupce AMSP 
 • Zástupce ŽENY s.r.o. 
 • Zástupce Raiffeisenbank
 • Zástupce mediálních partnerů

Podnikavou ženou roku se stane 10 žen s nejvyšším počtem sečtených hlasů veřejnosti.  Hlásit se můžete přes registraci ZDE.

 

Právní doložky Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU

 • VYHLAŠOVATELÉ: 

  AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále jen AMSP ČR) se sídlem METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8, IČO:  26547783, DIČ: CZ26547783, zapsaná: Spolkový rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 12282. Ženy, s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karlínské náměstí 238/6, PSČ 186 00, IČO: 248 30 640, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178336. 
 • POŘADATEL:

  Pořadatelem Grantového programu je AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále jen AMSP ČR). 

 • TITULÁRNÍ PARTNER:

  Titulárním partnerem Grantového programu je Raiffeisenbank a.s. (dále jen RB), se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČO: 49240901, DIČ: CZ49240901, spisová značka: B 2051 vedená u Městského soudu v Praze

 • 10 Uchazečkám s nejvyšším počtem hlasů poskytnou Vyhlašovatelé podporu podnikání ve výši 10.000 Kč.Na Grantový program není právní nárok a nelze jej vymáhat soudní cestou.
 • Uchazečka nemá právo na žádnou náhradu nákladů spojených s účastí v Grantovém programu.
 • Vyhlašovatelé žádným způsobem nezveřejňují informace uvedené v Přihlášce Uchazečky bez souhlasu Uchazečky.
 • Uchazečka Grantového programu souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních a jiných údajů uvedených v přihlášce ze strany Vyhlašovatelů AMSP ČR a Ženy, s.r.o. a ze strany titulárního partnera RB za účelem účasti v Grantovém programu a k reklamním a marketingovým účelům a nabídce obchodu a služeb, včetně zasílání obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Uchazečka poskytuje tyto údaje dobrovolně na dobu dvou let a je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu: amsp@amsp.cz. Má rovněž právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.
 • Uchazečka bere na vědomí, že v případě odvolání souhlasu zaniká účast Uchazečky v Grantovém programu a rovněž případný přiznaný nárok na finanční odměnu. V takovém případě nebude finanční odměna předána, i když by jinak podle podmínek Grantového programu Uchazečka nárok na finanční odměnu měla.
 • Finalistky Grantového programu souhlasí s bezplatným pořízením a užitím jejich jména, příjmení, města bydliště, obchodní firmy případně obchodního jména, jejich obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů nebo jiných projevů osobní povahy (těmi se rozumí snímky a záznamy z Grantového programu) Vyhlašovatelem, titulárním partnerem pro jejich obchodní, marketingové a propagační účely včetně reklamních akcí, a to prostřednictvím jakéhokoli kanálu (internet, média apod.) po dobu dvou let od data vyhlášení Finalistek Grantového programu. V případě, že vítěz je právnická osoba nebo v případě, že za vítěze bude vystupovat v souladu se zákonem třetí osoba, poskytují tyto bezplatný souhlas s případným zveřejněním svých osobních a jiných údajů, s pořízením a použitím obrazových, zvukových záznamů a jiných projevů osobní povahy v rámci Grantového programu.
 • Vyhlašovatelé Grantového programu si vyhrazují právo na změnu Pravidel Grantového programu. Vyhlašovatelé Grantového programu si vyhrazují právo finanční odměnu neudělit.
Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také