Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
I právnické osoby mají trestní odpovědnost
vložila 2.12.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

I právnické osoby mají trestní odpovědnost

V roce 2011 byl vydán zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob („TOPO“), který zavedl do českého právního řádu odpovědnost právnických osob za trestné činy. Tento zákon stanoví, za jakých podmínek je právnická osoba trestně odpovědná, jaké tresty je možné uložit právnické osobě uložit a jak probíhá trestní řízení. Trestní odpovědnost právnických osob je založena na souběžné, avšak nezávislé, odpovědnosti fyzických a právnických osob.

Odpovědnost právnické osoby je dána na základě tzv. zásady přičitatelnosti jednání právnické osobě. Právnické osobě pak může být přičteno jednání zejména:

  • Statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
  • Osoby ve vedoucím postavení, která vykonává dozorčí či kontrolní činnost
  • Osobě vykonávající rozhodující vliv na řízení
  • Zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů

Zároveň pro trestní odpovědnost právnické osoby musí být splněna podmínka stanovená v § 8 odst. 1 TOPO, který říká, že trestný čin právnické osoby je protiprávný čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti. Odpovědnost za trestný čin také přechází i na právní nástupce právnických osob.

Trestné činy, kterých se právnická osoba může dopustit, jsou stanoveny v § 7 TOPO. Toto ustanovení prošlo zásadní změnou v roce 2016, kdy místo taxativně vyjmenovaných trestných činů jsou v § 7 TOPO stanoveny ty trestné činy, kterých se právnická osoba ze své podstaty dopustit nemůže (např. zabití, rvačka nebo dvojí manželství).

Trestní řízení proti právnickým osobám se řídí ustanoveními zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. V oblastech, které neupravuje tento zákon, se použije trestní řád. Za trestné činy právnických osob jsou nejčastěji ukládány peněžitý trest, trest zákazu činnosti a trest uveřejnění rozsudku. Nejpřísnějším trestem, který lze uložit, je zrušení právnické osoby.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Foto: Shutterstock

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také