Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Smluvní pokuta a její limitace
vložila 4.7.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Smluvní pokuta a její limitace

Smluvní pokuta slouží k ulehčení vymahatelnosti povinností ze smlouvy a je jedním z nejčastěji využívaných prostředků. Její výše ale nesmí být vzhledem k daným okolnostem nepřiměřená. V takovém případě záleží na tom, zda se jedná o pokutu za jedno porušení povinnosti či o opakující se smluvní pokutu (př. procentuální sazba za den prodlení). Pokud se jedná o jednorázovou pokutu, bude se přiměřenost její výše posuzovat dle poměru mezi hodnotou pohledávky a výší smluvní pokuty a u smluvní pokuty stanovené procentuální sazbou za den prodlení se bude vycházet z denní sazby místo konečné sumy. Nejvyšší soud v minulosti judikoval hranici procentuální sazby 0,5 % z dlužné částky za den prodlení jako ustálenou hranici, nicméně jako přiměřené později posoudil i smluvní pokuty nad touto hranicí a jako nepřiměřené smluvní pokuty pod touto hranicí. Tvrzení, že přiměřenost a nepřiměřenost smluvní pokuty ve výši 0,5 % denně z dlužné částky je vázána na okolnosti daného případu potvrzuje i další rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Občanský zákoník nepředepisuje žádnou zvláštní formu pro ujednání smluvní pokuty, která tak může být sjednána například i ústně, ale v praxi se bude jednat nejčastěji o formu písemnou. Podmínky pro smluvní pokutu musí být nastaveny jednoznačně tak, aby bylo zřejmé, ke které povinnosti mezi smluvními stranami se pokuta vztahuje. Nejvyšší soud judikoval, že smluvní pokuta by neměla být sjednána pro „nedodržení podmínek stanovených smlouvou“, neboť se nejedná o dostatečně konkrétní ujednání.

Výše smluvní pokuty by se tedy měla odvíjet od jejích jednotlivých funkcí s ohledem na konkrétní okolnosti případu. Doposud ale nebyla kodifikována žádná konkrétní limitace smluvních pokut.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také