Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Sankce za porušení daňové povinnosti
vložila 18.7.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Sankce za porušení daňové povinnosti

Během procesu daňové kontroly může vzniknout několik situací, ve kterých uloží správce daně sankci za porušení některé z daňových povinností. Nejčastějšími a nejdůležitějšími sankcemi jsou penále a úroky z prodlení.

Penále je sankce, která má fixní sazbu a motivační funkci, aby daňové subjekty plnily své daňové povinnosti. Penále se měří z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši 20 %, je-li daň zvyšována, 20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo 1 %, je-li snižována daňová ztráta. Penále je splatné do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru, nejdříve však ke stejnému dni jako stanovená daň, ze které je penále vypočteno. Příkladem je situace, kdy daňový subjekt vykázal ztrátu ve výši 200 000 Kč a během daňové kontroly bylo zjištěno, že ztráta nevznikla, bude penále 2 000 Kč. Je možné požádat daňového správce o prominutí části penále, avšak do výše 75 % a žádost je potřeba podat do třech měsíců od právní moci platebního výměru penále.

Další sankcí je úrok z prodlení, který má reparační funkci, tedy sankciování daňových subjektů, které neplní svou daňovou povinnost v termínu tím, že úrok z prodlení přestane narůstat až úhradou daňové povinnosti. Výše úroku z prodlení se bude odvíjet od roční výše repo sazby ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné ke dni 1. 1. či 1. 7., tedy vždy první den příslušného kalendářního pololetí. Maximální výše úroku však není legislativně zakotvena a může tak dosahovat vysokých hodnot. Výše úroků z prodlení pro toto kalendářní pololetí tak bude činit 16 % p.a.

Tyto informace z oblasti práva pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Právní zpravodaj je rozesílán jednou za 14 dní. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kanceláří.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také