O ženách, které dělají to, co milují

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro použití webové stránky „www.podnikavazena.cz“

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Ženy, s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karlínské náměstí 238/6, PSČ 186 00, IČO: 248 30 640, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178336 (dále jen „Poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „Uživatelé“ nebo jednotlivě „Uživatel“) vznikající v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Poskytovatele prostřednictvím webové stránky Poskytovatele umístěné na internetové adrese www.podnikavazena.cz (dále jen „Webová stránka“). 

1.2.

Služby poskytované Poskytovatelem umožňují Uživatelům prostřednictvím Webové stránky se setkat, sdílet a vyměnit si názory, zkušenosti, učit se, nacházet inspiraci a příležitosti tak, že Uživatelé mohou na webovou stránku vkládat příspěvky, blogy, videa, události a handmade a služby, recenze, sbírat za svou aktivitu body ke směňování za produkty nebo služby, sbírat sympatie od jednotlivých uživatelek a nebo se nechat inspirovat ostatními ženami a do svého profilu si vybírat tzv. inspiroženy na Webové stránce (dále společně jen „Služby“).

1.3.

Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Smlouva i Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4.

Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.

Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Nové znění Obchodních podmínek je účinné dnem jeho uveřejnění na Webové stránce (www.podnikavazena.cz). Na změny Obchodních podmínek budou Uživatelé na Webové stránce upozorněni při přihlášení a bude jim vždy dána možnost si je přečíst a vyjádřit se k nim dříve, než budou pokračovat ve využívání Služeb. Pro další využívání Služeb ze strany Uživatele bude nezbytné odsouhlasení nového znění Obchodního podmínek. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

ČLÁNEK I.2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1.

Provedením registrace na Webové stránce a odsouhlasením Obchodních podmínek Uživatel projevuje svůj souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s Poskytovatelem, na základě které Poskytovatel umožní Uživateli užívat Služby za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách (dále jen „Smlouva“). V návaznosti na provedení registrace na Webové stránce a odsouhlasením Obchodních podmínek Uživatelem zobrazí Poskytovatel Uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu a zašle na jeho emailovou adresu akceptaci – potvrzení o provedení registrace spolu s kopií Obchodních podmínek. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena a nabývá účinnosti až okamžikem doručení akceptace registrace emailovou zprávou Poskytovatele na emailovou adresu Uživatele.

2.2.

Uživatel, který se Smlouvou a Obchodními podmínkami nesouhlasí, nechť neprovádí svoji registraci na Webové stránce, neodsouhlasuje Obchodní podmínky a nevyužívá žádné ze Služeb poskytovaných Poskytovatelem.

2.3.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít s Uživatelem Smlouvu (může odmítnout provést registraci Uživatele) zcela dle svého uvážení, a to zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) nebo jednaly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a z toho důvodu jim byl zrušen jejich uživatelský účet.

2.4.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy a následně v souvislosti s využíváním Služby (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Uživatel sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového připojení podle podmínek operátora Uživatele). Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky za prostředky komunikace na dálku.

2.5.

Provedením registrace na Webové stránce a odsouhlasením Obchodních podmínek Uživatel prohlašuje a souhlasí, že (i) je plně svéprávnou fyzickou osobou starší osmnácti (18) let, (ii) že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami ve znění účinném v okamžiku registrace a odsouhlasení Obchodních podmínek, (iii) že bude mít zřízen pouze jeden Uživatelský účet (jak je definován v článku 3.1. Obchodních podmínek) a (iv) že mu dříve nebyl zrušen Uživatelský účet z důvodu porušení Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo obecně závazných právních předpisů.

2.5.

Poskytování Služeb může Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

2.6.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit poskytování jakékoli Služby. Tím nejsou dotčena práva Uživatelů nabytá do doby ukončení nebo přerušení poskytování Služby, zejména jejich právo na výměnu nashromážděných bodů za produkty a služby prostřednictvím Směnárny.

2.7.

Poskytovatel nezaručuje poskytování Služeb bez přerušení nebo chyb. Uživatel bere na vědomí, že při poskytování Služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality Služeb. Poskytovatel bude nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření k zamezení takových výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality Služeb a v této souvislosti může provádět plánované i neplánované přerušení poskytování Služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software.

2.8.

Uživatel bere na vědomí, že při používání Služeb může narazit na obsah, informace, rady či doporučení uveřejněné jinými Uživateli, které mohou být nepřesné, neúplné, opožděné, zavádějící, nelegální či jinak závadné. Poskytovatel zpravidla nekontroluje obsah poskytovaný Uživateli a uveřejňovaný Uživateli na Webové stránce. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel není odpovědný za obsah a informace třetích stran (včetně ostatních Uživatelů) ani za škody způsobené tím, že je Uživatel používá nebo se na ně spoléhá. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli újmu, která Uživateli případně vznikne v důsledku jednání jiných Uživatelů.

2.9.

Uživatel může kdykoli ukončit účinnost Smlouvy výpovědí zaslanou Poskytovateli. Žádost o zrušení Uživatelského účtu se považuje za výpověď Smlouvy. Výpověď nabývá účinnosti doručením Poskytovateli. Na základě doručení výpovědi Uživatele zruší Poskytovatel jeho Uživatelský účet.

2.10.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli i bez důvodu ukončit účinnost Smlouvy vypovědí a zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet. Poskytoval tak učiní zejména v případě, že Uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo v souvislosti s užíváním Služby poruší obecně závazné právní předpisy. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem jejího doručení Uživateli.

2.11.

Ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) není dotčena licence poskytnutá Poskytovateli dle čl. 7. Obchodních podmínek, ustanovení týkající se odpovědnosti Poskytovatele a ustanovení článků 12.1. a 12.2. Obchodních podmínek a těch dalších ustanovení Smlouvy (včetně Obchodních podmínek), z jejichž obsahu nebo účelu vyplývá, že mají být účinná i po ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že i po ukončení účinnosti Smlouvy a zrušení Uživatelského účtu je Poskytovatel oprávněn sdílet obsah a informace uveřejněné Uživatelem a dále uveřejňovat takový obsah a informace na Webové stránce.

 

ČLÁNEK II.3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.

Na základě uzavření Smlouvy může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní Webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel provádět správu svých přihlašovacích údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, a podle úrovně provedené registrace a poskytnutých údajů vkládat na Webovou stránku příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu (dále jen „Uživatelský účet“).

3.2.

Uživatelský účet Uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci Uživatele na Webové stránce (vyplnění požadovaných údajů Uživatelem) a odsouhlasením Obchodním podmínek a odsouhlasení (akceptaci) registrace Uživatele Poskytovatelem. O odsouhlasení registrace a zřízení Uživatelského účtu je Uživatel vyrozuměn emailem na emailovou adresu uvedenou v rámci registrace.

3.3.

Při registraci na Webové stránce je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Chybně zadané nebo neaktuální údaje uvedené Uživatelem při registraci nebo následně může Uživatel kdykoli opravit nebo upravit v rámci svého Uživatelského účtu. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3.4.

Každý Uživatel může mít pouze jeden Uživatelský účet.

3.5.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované Poskytovatelem či pro přihlašování v rámci jiných produktů (mobilní aplikace apod.) a sociálních sítí. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.6.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená Uživatelem v Uživatelském účtu.

3.7.

Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zajišťujících provoz Webové stránky.

3.8.

Poskytovatel může Uživateli dočasně znemožnit využívat Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo v souvislosti s poskytováním Služeb poruší obecně závazné právní předpisy.

3.9.

Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet Uživatele v případech uvedených v Obchodních podmínkách, zejména pokud Uživatel porušuje Smlouvu nebo obecně závazné právní předpisy nebo pokud Uživatel svůj Uživatelský účet po dobu delší než jednoho (1) roku nevyužívá.

 

ČLÁNEK III.4. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

4.1.

Registrace Uživatele na Webové stránce je možná na třech úrovních dle volby Uživatele a liší se rozsahem údajů poskytnutých Uživatelem. Na základě základní úrovně registrace je Uživatel oprávněn využívat všechny Služby. Uživatelského účtu a v rámci Uživatelského účtu může vkládat příspěvky, blogy, události, handmade a služby.

4.2.

Za každou aktivitu uvedenou v bodovém systému, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást těchto Obchodních podmínek, obdrží Uživatel příslušný počet bodů uvedený v bodovém systému. Nashromážděné body Uživatel může směnit dle vlastního výběru za produkty a služby uvedené ve Směnárně v okamžiku, kdy o směnu bodů požádá.

4.3.

Uživatel může nashromážděné body uvedené v jeho profilu vyměnit pouze za takové produkty či služby, pro jejichž výměnu je počet bodů nashromážděných Uživatelem dostačující. Nabídka produktů a služeb uvedená ve Směnárně je vždy omezená a platí pouze do rozebrání aktuálních skladových zásob.

4.4.

Uživatel může nashromážděné body směnit za produkt nebo službu v kategorii Směnárna výběrem konkrétního produktu nebo služby a po rozkliknutí detailu produktu nebo služby přes možnost Směnit za body tento získat za odečtení uvedené hodnoty v bodech. Vybraný produkt nebo služba je pak do sedmi (7) pracovních dnů odeslán na náklady Poskytovatele na adresu Uživatele uvedenou v registraci. V případě reklamace produktů nebo služeb získaných výměnou za nashromážděné body ve Směnárně se Uživatel může obrátit na info@podnikavazena.cz.

4.5.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli odebrat jakýkoli Uživatelem uveřejněný obsah nebo informace na Webové stránce, pokud se domnívá, že je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.

4.6.

Uživatelé berou na vědomí, že jim v souvislosti s využíváním Služeb (zejména získáváním produktů nebo výměnou za získané body ve Směnárně) může dle právních předpisů (zejména dle zákona o daních z příjmů) vzniknout daňová povinnost, kterou jsou povinni plnit. Poskytovatel není povinen poskytovat Uživatelům asistenci při plnění jejich daňových povinností (zejména není povinen za Uživatele hradit jakoukoli daň), ledaže je k tomu povinen dle právních předpisů.

 

ČLÁNEK IV.5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

5.1.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany Poskytovatele souvisejících se Službami a podnikem Poskytovatele na emailovou nebo doručovací adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob souvisejících s testovanými produkty nebo službami na emailovou nebo doručovací adresu Uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami – jinými Uživateli na Adresu Uživatele prostřednictvím Webové stránky. 

5.2.

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící Poskytovateli a zadavatelům inzerce na Webové stránce k rozpoznání počítače Uživatele při jeho komunikaci v souvislosti se Službou a k následnému využití některých funkcí Služby. V případě, že je možné závazky Poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle první věty tohoto článku kdykoliv odvolat.

 

ČLÁNEK V.6. POVINNOSTI UŽIVATELE PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

6.1.

Uživatel je při využívání Služeb povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a nesmí na Webové stránky ukládat nebo jejich prostřednictvím šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy České republiky či jiných zemích, kde je Webová stránka dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

 1. zasahuje do autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví či práv souvisejících s právem autorským či jiným právem duševního vlastnictví třetích osob,
 2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob a ochranu osobních údajů třetích osob,
 3. porušuje právní normy v oblasti hospodářské soutěže,
 4. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

6.2.

Uživatel nesmí a souhlasí a zavazuje se, že zejména nebude:

 1. jednat nezákonně, nepoctivě nebo neprofesionálně, včetně uveřejňování nevhodného, vulgárního, urážlivého, diskriminačního, nenávistného, pornografického, násilného, nepřesného nebo jinak nepřijatelného obsahu či informací na Webové stránce;
 2. vyvolávat na Webové stránce zbytečné neetické diskuse porušující pravidla a myšlenku projektu, že Uživatelé se na Webové stránce mají vzájemně podporovat, inspirovat se a pomáhat si,
 3. uveřejňovat na Webové stránce informace, které Uživatel nemá právo sdělit třetím osobám (důvěrné informace, obchodní tajemství, osobní údaje apod.),
 4. porušovat práva třetích osob k duševnímu vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek, ochranných známek a autorských práv,
 5. porušovat práva k duševnímu vlastnictví Poskytovatele, včetně používání „ŽENY s.r.o.“ nebo log a ochranných známek Poskytovatele,
 6. používat na svém profilu obrázek, který není jeho podobizna nebo snímek obličeje vyjma přednastavených siluet ze strany Provozovatele,
 7. vytvářet na Webové stránce falešnou identitu nebo zkreslovat svou identitu,
 8. vytvářet Uživatelský účet (profil) pro jakoukoli jinou osobu než sebe sama,
 9. používat nebo se pokoušet používat Uživatelský účet jiného Uživatele,
 10. obtěžovat, šikanovat, zastrašovat nebo jakkoli poškozovat jiného Uživatele nebo třetí osobu,
 11. uveřejňovat na Webové stránce nebo jejím prostřednictvím šířit nevyžádaná obchodní sdělení, reklamy, odesílat druhým spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo jiná nevyžádaná sdělení nebo informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing),
 12. zveřejňovat na Webové stránce nebo jejím prostřednictvím šířit cokoli, co obsahuje počítačové viry, červy nebo jiný závadný kód,
 13. jakýmkoli způsobem kopírovat nebo simulovat vzhled nebo funkci Služeb,
 14. vyvíjet jakoukoli činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Webové stránky, narušovat chod Služeb nebo na ně klást přehnané nároky (např. spam, viry, hrací algoritmy), nebo činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru, na kterém je Webová stránka provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani být při takové činnosti nápomocen třetí osobě, využívat Uživatelský účet a Webovou stránku způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Webové stránky další Uživatele či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele, zejména zatěžovat server, na kterém je Webová stránka provozována, automatizovanými požadavky,
 15. vytvářet více než jeden (1) Uživatelský účet.

6.3.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných Uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Uživatele.

6.4.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace uložené Uživatelem na Webovou stránku, budou přístupné všem třetím osobám (budou veřejně přístupné).

6.5.

Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky. Uživatel bere na vědomí, že uveřejnění jakýkoliv jeho informací (příspěvků) na Webové stránce podléhá předchozímu svolení Poskytovatele. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit Smlouvu (včetně Obchodních podmínek), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy či pokud obsah těchto informací nebude odpovídat zájmům Poskytovatele nebo zaměření Webové stránky či příslušné rubrice na Webové stránce, je Poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či přesunout do jiné kategorie a nebo zabránit jejich šíření a dále je Poskytovatel oprávněn v takovém případě s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu a Uživatelský účet příslušného Uživatele okamžitě zrušit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je Poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky.

6.6.

V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se Uživatel předat Poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se Uživatel hradit Poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které Poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

6.7.

Uživatel bere na vědomí, že obsah, informace, texty, fotografie, videa, grafická díla a další prvky obsažené na Webové stránce nebo dostupné prostřednictvím Webové stránky mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „Autorská díla“) chráněny autorským právem či jiným právem duševního vlastnictví. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití Autorských děl dojít pouze se souhlasem Poskytovatele či autora a v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není Uživateli dovoleno užití Autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

6.8.

Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do Webové stránky či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem Poskytovatel.

6.9.

Uživatel si je vědom, že mu poskytováním Služeb od Poskytovatele nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodní firmy, názvů, firemních log aj. Poskytovatele nebo smluvních partnerů Poskytovatele, není-li v konkrétním případě zvláštní písemnou smlouvou ujednáno jinak.

 

ČLÁNEK VI.7. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

7.1.

V případě, že Uživatel uloží na Webovou stránku nebo bude jejím prostřednictvím šířit informace, texty, fotografie, videa či jiný obsah (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „Dílo“), uděluje Uživatel uložením, zprostředkováním nebo šířením Díla prostřednictvím Webové stránky Poskytovateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.

7.2.

Uživatel poskytuje Poskytovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití Díla, jakož také ke všem předmětům ochrany vzniklým na základě tohoto Díla nebo s ním v souvislosti (jichž je autorem či spoluautorem nebo osobou jinak oprávněnou), a to ke všem známým způsobům užití, bez omezení množstevního, teritoriálního či časového, a s právem jakéhokoli zpracování, zásahu, změny, spojení s jinými předměty ochrany, dělení atp., a to bez práva autorského či jiného obdobného dohledu, a dále rovněž s právem neomezeného postoupení licence či poskytnutí sublicence jakékoli třetí osobě, zejména obchodním partnerům Poskytovatele, zcela nebo zčásti, opakovaně, úplatně či bezúplatně, s právem dalšího postoupení či poskytnutí podlicence či bez něj, přičemž Uživatel není a nebude oprávněn uvedenou licenci jednostranně zrušit (vypovědět, odstoupit atp.), zejména nikoli pro změnu jeho autorského přesvědčení či pro nevyužívání licence. K uvedeným postoupením či poskytnutím Díla třetí osobě uděluje tímto Uživatel svůj souhlas.

7.3.

Poskytovatel nabývá licenci k Dílu okamžikem jeho uložení na Webovou stránku nebo šíření prostřednictvím Webové stránky. Licence je poskytnuta na celou dobu trvání majetkových práv autora Díla. Poskytovatel není povinen licenci využít.

7.4.

Uživatel prohlašuje, že veškeré informace či jiný obsah (nehmotné statky) které uloží nebo jinak zveřejní prostřednictvím Webové stránky, jsou a budou přípustné v souladu s těmito Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy a že tímto uložením nebo jiným zveřejněním nedojde k zásahu do práv žádné třetí osoby (zejména práv osobnostních a/nebo autorských a souvisejících, práv duševního vlastnictví). Uživatel je plně odpovědný za informace či jiný obsah ukládaný či zveřejňovaný na Webové stránce a prohlašuje a zavazuje se, že je jejich autorem a/nebo že disponuje všemi potřebnými právy k nakládání s těmito informaci a obsahem.

7.5.

Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování Díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování Díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn Díla provedených Poskytovatelem (třetími osobami pověřenými Poskytovatelem) je Poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému Dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět Dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné Dílo, je Poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění. U Díla může být Poskytovatelem uváděna přezdívka (nick) Uživatele, který dílo v rámci Služby vložil, či jeho jméno.

7.6.

Poskytovatel může na základě svého uvážení poskytnout každý kalendářní měsíc třem (3) Uživatelům, jejichž příspěvky (Poskytovatel určí, ze které kategorie – Blogy, Recepty, Momentky, Události) budou mít na Webové stránce nejvyšší návštěvnost, za jejich příspěvek uveřejněný na Webové stránce v příslušném kalendářním měsíci jednorázový autorský honorář (honorář za příspěvek do médií) ve výši 1.000 Kč až 5.000 Kč (dále jen „Autorský honorář“). Každý Uživatel má nárok pouze na jeden Autorský honorář za příslušný kalendářní měsíc, a to i v případě, že uveřejní v daném kalendářním měsíci na Webové stránce více příspěvků, které budou patřit mezi prvních deset (10) nejčtenějších příspěvků na Webové stránce. Přesná výše Autorského honoráře pro příslušný kalendářní měsíc bude Poskytovatelem vždy stanovena předem a předem uveřejněna na Webové stránce. Autorský honorář bude příslušnému Uživateli vyplacen vždy do třiceti (30) dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce po obdržení výsledků návštěvnosti Webové stránky dle dat z Google analytics, a to bezhotovostním převodem. Poskytovatel před vyplacením Autorského honoráře odečte srážkovou daň v zákonem stanovené výši, kterou odvede v souladu s platnými právními předpisy. Za případné splnění povinností v oblasti zdravotního pojištění je odpovědný Uživatel. Uživatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) je odpovědný za splnění svojí daňové povinnosti a odvod daně z přidané hodnoty v příslušné výši.

7.7.

Ustanovení tohoto článku 7. Obchodních podmínek se ohledně oprávnění Poskytovatele použijí přiměřeně i na případy, kdy příspěvek Uživatele nepodléhá ochraně autorským právem.

7.8.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na platnost a účinnost ustanovení článku 7. Obchodních podmínek nemá vliv ukončení Smlouvy nebo zrušení Uživatelského účtu.

 

ČLÁNEK VII.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1.

Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.2.

Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@podnikavazena.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Uživatele. 

8.3.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je spotřebitelem, v souvislosti se Smlouvou nebo poskytováním Služeb je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). V případě sporu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je spotřebitelem, který se nepodaří mezi stranami urovnat přímo, poskytne Poskytovatel Uživateli informaci o příslušném subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně internetové adresy tohoto subjektu, v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

ČLÁNEK VIII.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.

Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.

Uživatel dává Poskytovateli (jakožto správci) svůj dobrovolný souhlas ke shromažďování a zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (emailová adresa), telefonní číslo, rodinný stav, typ a velikost bydliště, výši příjmů, postavení v zaměstnání, vzdělání, obor vzdělání, informace o osobních zájmech, datum a pohlaví narozených dětí, navštěvované zařízení dítěte, informace o podnikání a další osobní údaje, které Uživatel dobrovolně poskytne při své registraci nebo později v rámci svého Uživatelského účtu (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“) pro účely splnění předmětu Smlouvy a poskytování Služeb a vedení Uživatelského účtu, pro marketingové a reklamní účely, pro účely identifikace v rámci další interaktivních produktů Poskytovatele a pro účely zasílání obchodních sdělení, a to do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla Poskytovatele nebo na info@podnikavazena.cz nebo do doby ukončení Smlouvy a zrušení Uživatelského účtu. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Poskytovatel dále eviduje údaje o produktech a službách poskytnutých Uživateli výměnou za získané body prostřednictvím Směnárny.

9.3.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že následující Osobní údaje mohou být zobrazovány (zveřejněny) na Webové stránce v souvislosti s obsahem a informacemi uveřejňovanými Uživatelem na Webové stránce. Na profilu Uživatele jsou zobrazovány informace o Uživateli: nick a profilová fotografie, počet nasbíraných bodů za aktivitu, výše sympatie a akce, které si Uživatel zvolil na Webové stránce. Dále pak příběh, motto a www, pokud Uživatel uvedl v registraci. U jednotlivých vložených příspěvků Uživatele jsou zobrazovány informace: nick Uživatele, datum vložení, vložené fotografie Uživatele a výše sympatie přidělováním počtu Líbí se ti ostatními Uživateli.

9.4.

Uživatel se zavazuje, že v rámci registrace nebo aktualizace svých údajů v Uživatelském účtu nebude uvádět žádné citlivé osobní údaje.

9.5.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, doručovací adresa, emailová adresa a telefonní číslo Uživatele) mohou být Poskytovatelem předány třetím osobám za účelem řádného poskytnutí Služby (zejména doručení produktů a služeb získaných výměnou za body ve Směnárně), případně za účelem obchodních sdělení, s jejichž zasíláním Uživatel vysloví souhlas.

9.6.

Uživatel, který v rámci registrace zaklikne kolonku „Jsem česká máma a chci odebírat newsletter Ankety Česká máma“, souhlasí s tím, aby jeho jméno, příjmení a emailová adresa byly předány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031, PSČ 11000, IČO: 247 11 748, provozovateli Česká máma, za účelem zasílání newsletteru Ankety Česká máma.

9.7.

Uživatel souhlasí s tím, že zpracováním Osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

9.8.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence Uživatelského účtu nebo do odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.9.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do Uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v Osobních údajích. Uživatel prohlašuje a potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

9.10.

Uživatel má právo přístupu ke svým Osobním údajům a právo na jejich opravu a v případě, že se domnívá, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.11.

Poskytovatel má právo kdykoli svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním Osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným Poskytovateli.

9.12.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ČLÁNEK IX.10. DORUČOVÁNÍ, KONTAKTNÍ ÚDAJE

10.1.

Nebude-li dohodnuto písemně jinak, veškerá korespondence a oznámení týkající se právních jednání souvisejících se Smlouvou se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany. Smluvní strany mohou vzájemně doručovat tuto korespondenci a oznámení i prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu a na adresu elektronické pošty Poskytovatele. 

10.2.

Kontaktní údaje Poskytovatele jsou: adresa elektronické pošty: info@podnikavazena.cz, telefon: 224 815 817.

10.3.

Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

 

ČLÁNEK X.11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.

Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právem. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou (včetně Obchodních podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2.

Jakékoli spory související se Službami nebo Smlouvou budou řešeny výhradně podle českého práva (vyjma kolizních norem) a budou řešeny příslušnými soudy České republiky nebo věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (viz článek 8.3. výše). 

11.3.

Bude-li některé ustanovení Obchodních podmínek prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, jsou ostatní ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek nadále platná a účinná, lze-li je oddělit. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení Obchodních podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

11.4.

Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž Uživatel souhlasí.

11.5.

Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.6.

Údaje o uzavření Smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem a Obchodní podmínky jsou Poskytovatelem archivovány v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.

11.7.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. května 2016 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Poskytovatele nebo v elektronické podobě na www.podnikavazena.cz. Nedílnou součást Obchodních podmínek tvoří příloha č. 1 – bodovací systém.

 

V Praze dne 1. listopadu 2016

Ženy, s.r.o.

 

 

ČLÁNEK XII. Příloha č.1 - Bodový systém

BODY MŮŽETE SBÍRAT ZA NÁSLEDUJÍCI ČINNOSTI:

 První registrace mezi PODNIKAVÉ ŽENY

 10 bodů 

 Vyplnění registrace úrovně "Přidejte se k nám" 

 50 bodů

 Vyplnění registrace úrovně "Prozraďte o sobě více" 

 100 bodů

 Vyplnění registrace úrovně "Přidejte se mezi podnikavé ženy 21. století" 

 100 bodů

 Vyplnění hodnocení na škále 0-10 v kategoriích HANDMADE nebo SLUŽBY

 5 bodů

 Vyplnění slovního hodnocení v kategoriích HANDMADE nebo SLUŽBY

 10 bodů

 Přiložená fotografie u slovního hodnocení v kategoriích HANDMADE nebo SLUŽBY

 5 bodů

 Přiložené video u slovního hodnocení v kategoriích HANDMADE nebo SLUŽBY

 5 bodů

 Zapojení do soutěže 

 5 bodů

 Vložení vlastního příspěvku v kategoriích: BLOGY, KALENDÁŘ, HANDMADE, SLUŽBY

 20 bodů

 Vložený komentář pod jakýmkoliv příspěvkem

 1 bodů

 Inspirace ženy, která mne následuje

 10 bodů